AKTUALITY

ARCHITEKTURA A ŠUMAVA

[4.5.2014]   Pro někoho možná neobvyklé spojení, nicméně náš ateliér v současné době pracuje na několika projektech, které dokazují opak. Šumava jakožto přírodní fenomén byla odjakživa člověkem osidlována a kultivována, s čímž šla ruku v ruce i snaha sem přinést umění, kultura a zvláště architekturu, která zde díky mimořádným podmínkám získala osobitou podobu. A právě na tradiční pojetí zdejší architektury se snaží řešené projekty navázat a uchopit je v novém a moderním světle.

Jedná se o tři projekty, jednak o úpravu kruchty kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic, jednak o úpravu pietního místa v místech bývalých Stodůlek u Prášil a jednak o návrh kříže a pamětní desky na vrch Svaroh.

První projekt řeší přestavbu stávajícího objektu kostelní kruchty, což obsahuje statické zajištění kce do takové míry, která umožní osazení tělesa varhan. Dále se jedná o přestavbu přístupového schodiště na kruchtu, kde tyto úpravy zahrnují stavební zajištění spodní stávající kamenné části schodiště a doplnění vyšší dřevěné části, která zcela chybí.
Snahou zde řešené přestavby je návrat původního hmotového řešení, které bylo zjišťováno dle dochované fotografické dokumentace. Hmota kruchty není nikterak měněna, tak i spodní část přístupového schodiště ke kruchtě, které je kamenné a bude pouze staticky zajištěno. Návrh schodiště ve svém řešení využívá původní trasu vedení, je zde zachováno původních materiálů a to jak u schodiště, tak u zábradlí.
Rameno tohoto schodiště bylo dřevěné a v průběhu doby, kdy byl kostel využíván pro vojenské účely, bylo zničeno, to je tedy nyní nově navrhováno. Hmota a poloha zůstává stejná, je jen nově řešeno tvarosloví zábradlí, které by svojí podobou mělo odkazovat na současné nové pojetí a vnímání sakrální architektury.

Druhý projekt řeší místo bývalé královácké rychty Stodůlky a kaple sv. Šebestiána. Prostor je přístupný ze dvou míst, jednak severní přístupovou cestou a jednak jižním přístupovým schodištěm. Plocha je zasazena do svahu tak, aby vytvořila prostor pro venkovní sezení na dřevěných lavicích se stoly (typ používaný v celém NP), dále prostor pro úpravu zdiva bývalé kaple sv. Šebestiána v takovém rozsahu, že původní zdivo bude vytaženo nad povrch do výše cca 800mm, uvnitř prostoru kaple budou osazeny placáky jakožto přístup k oltářnímu kameni. Na západním okraji řešené plochy se osadí dominantní dřevěný kříž, který je tvořen dvěma hmoty a vzniká tak negativ tvaru kříže. Podél severní přístupové cesty bude osazeno osm kamenů tzv: dračích zubů, na každém z nich bude umístěn nápis jedné z bývalých králováckých rychet.

Třetí projekt

Studie reší návrh kovového kríže, který bude osazen na vrchol hory Svaroh, jedná se o kríž výšky 1,2m a rozponu 0,8m, na horizontální cásti kríže umísten nápis SVAROH 1333m n.m, nápis je vyveden ve tmavší barve nežl samotný kríž z duvodu dobré citelnosti (barva dosažena pridáním prísad pri odlévání písma). Kžíž bude osazen pomocí vetknutí do skály a pata kríže zalita do betonu. Konstrukce kríže je tvorena válcovanou ocelí prurezu 80/50mm. Projekt dále reší zároven s krížem i návrh pametní desky venované Arny Juránkovi. Deska je vyvedena v bronzu o rozmerech 300/210mm, tl:20mm, na zadní strane bude opatrena trny, kterými bude ukotvena do skály. Písmo na desce bude mírne plasticky vystouplé z duvodu trvalé čitelnosti, tak i plocha obsahující portrét Arna Juránka.

 

Na všechny výše popsané projekty je možné se podívat na uvedených web stránkách:

http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/rekonstrukce/71-oprava-kruchty-sv-vintir-dobra-voda-u-hartmanic
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/verejne-stavby/72-terenni-upravy-pietniho-mista-prasily

http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/verejne-stavby/74-navrh-krize-a-pametni-desky-svaroh