AKTUALITY

AREÁL PRO VOLNÝ ČAS, DOLNÍ LUKAVICE

[10.5.2013]  Atelier Šneberk byl osloven zastupiteli obce Dolní Lukavice na vypracování urbanistického návrhu řešení lokality v obci Lišice. Jedná se o lokalitu na východní straně obce, kde byl požadavek vybudovat areál volnočasových aktivit pro občany, tedy na dosud neřešenou plochu navrhnout náplň pro děti seniory i mladé lidi, a to jak pro sport, tak společenské trávení volného času.

 (průvodní zpráva k architektonické studii)

Studie řeší návrh úprav vybrané lokality v obci Lišice u Dolních Lukavic.
Jedná se o lokalitu ve východní části obce, která je vymezena dopravními komunikacemi na severní a západní straně, východní část řešeného území tvoří hranice se sousedním pozemkem. Při severní hranici území se nachází několik domů, které slouží jako hasičská zbrojnice, prodejna smíšeného zboží, tyto objekty jsou cca o 1m posazeny výše, než řešené území. V současné době není lokalita nikterak využívána, přibližně středem prochází odvodňovací strouha, ta se vine i podél západní hranice lokality, kterou tvoří nekvalitně zatravněná plocha, několik dřevin. Předložená studie předkládá dvě varianty řešení, jež v sobě obsahují základní požadavky investora. Tyto požadavky byly:
- umístit víceúčelové hřiště
- plocha s dětskými prvky na hraní – prolézačky, skluzavky, pískoviště
- lavičky a oddechová plocha
- plocha pro ohniště a příležitostná setkání
- umístění dřevin, stromů

Řešení umisťuje plochu hřiště souběžně s východní hranicí lokality tak, aby vznikl prostor při severní hranici pro osazení posezení a ohniště a to z důvodu návaznosti na hasičskou zbrojnici, tato vazba je vhodná při pořádání větších akcí (kapela, májka atd). Hřiště bude opatřeno po obvodu stožáry s uchycenými lany pro osazení záchytných sítí proti dopadu míče mimo plochu hřiště. Západní část území je využita pro plochu s dětskými hracími prvky, jako prolézačky, skluzavky, pískoviště a jižní část je plně využita pro klidové posezení s dominantním prvkem fontány, skulptury apod. Celá plocha je osazeny dřevinami, jsou zde umístěny komunikace a lavičkypro provoz celého území a jeho využití.