AKTUALITY

VÍTĚZNÁ STUDIE ŘEŠENÍ AREÁLU KČT, PŘEŠTICE

[4.10.2012]  Nedávno se náš ateliér zúčastnil architektonické soutěže na nové ztvárnění prostoru areálu KČT, sloužící jako loděnice. Návrh našeho atelieru byl vyhodnocen jako nejlepší a nyní nás čeká zpracování dalších stupňů PD. Na projektu se náš ateliér podílel s osvědčeným uměleckým atelierem Atypinterier Petr Kozel. Naší vítěznou studii lze najít jak na našich stránkách, tak na stránkách města Přeštice - http://www.prestice-mesto.cz/samosprava/diskusni-forum/3-problematika-budouciho-vyuziti-arealu-kct

(autorská zpráva) Vedle základních požadavků daných investorem bylo záměrem vytvořit prostor, který by sloužil jednak k setkávání a trávení volného času občanů Přeštic a jednak by se stal vyhledávaným místem pro vodáky plavící se po řece Úhlavě. Z těchto důvodů byla snaha koncepčně navrhnout vazby mezi jednotlivými zónami tak, aby jednotlivé činnosti spolu nekolidovaly, ale logicky se doplňovali a vytvářeli ucelený systém.

Stěžejním bodem celého areálu je objekt loděnice, jenž je v současné době v dezolátním stavu. Kvůli umístění objektu v povodňové zóně není možné jej v rámci rekonstrukce nikterak půdorysně zvětšovat, možné je částečné zvýšení objektu. Objekt v návrhu je určen zdejším vodákům, sportovnímu klubu vzpěračů a veřejnosti, a tak jsou zde umístěny sklady lodí, kluboven, tělocvična, hygienické zázemí, občerstvení a jeho zázemí. Objekt bude nově celý vyzděn na stávajícím půdoryse a fasáda bude opatřena jednoduchým obložením z prken, které bude v místech okenních otvorů řidčí a bude zde sloužit zároveň jako zábrana proti nepovolenému vniknutí. Tento princip je využit jak na hlavní, severní fasádě, tak i na ostatních třech. Po celé délce na hlavní fasádě objektu v místech pod okapem probíhá linie nízkých oken, které osvětlují prostory skladů, tělocvičen, jejich vyšší umístění je kvůli zamezení vniknutí a zároveň tvoří estetický prvek objektu. Objekt je v místech kluboven vodáků zvýšen o prostor podkroví a také opatřen podélnými okny. K fasádě východní je nové přistavěn lehký přístřešek navržený v duchu dřevěné koncepce obložení fasády objektu, který slouží k dočasnému uskladnění návěsů pro převoz lodí. Podél severní – hlavní fasády objektu vede hlavní přístupová cesta, která tvoří páteřní komunikaci v areálu, od ní se oddělují vedlejší cesty k jednotlivým provozním zónám. Hlavní cesta je zakončena plochou sloužící k posezení u občerstvení, jehož zázemí je umístěno v západním konci objektu. Na toto venkovní sezení navazuje plocha s dětským hřištěm z důvodu kontroly dětí, jsou zde umístěny dětské prolézačky a nářadí, které je možné v případě nebezpečí zaplavení odstranit. Hned vedle se nachází prostor se cvičebním venkovním nářadím pro seniory. Odtud vede od páteřní komunikace cesta směrem k řece, podél níž je umístěno dětské brouzdaliště a která je zakončena plochou na vstup do řeky pro plavce. S tím souvisí i umístění sprch a odpočívadel. Vstup do řeky je pro plavce řešen pomocí dvou stupňovitých ramp, mezi nimiž je plocha vysunutá nad hladinu a sloužící ke skokům a relaxaci. Vše je vyvedeno ve dřevě či dřevoplastu s protiskluzovou úpravou. Vedle se nacházející plocha pro ležení slouží jak pro plavce k jejich relaxaci a slunění, tak i pro vodáky, kteří zde mohou počínaje večerem rozložit své stany a použít ke kempování i nedaleké ohniště a lavice. Velkou část celého areálu zabírá plocha hřiště, která je i dnes částečně zapuštěna z důvodu tvorby kluziště v zimních měsících. Pro aktivity v letních měsících jsou zde navržena  příčná volejbalová hřiště a zmenšené podélné fotbalové hřiště. Volejbalová hřiště jsou opatřena vyjímatelnými kůly, celý prostor hřiště je osvětlen pomocí stožárů, které slouží k upnutí nosných lan pro posuvné sítě – zábrany proti pádu míče do řeky či mezi lidi.

Plocha mezi hřištěm a hlavní přístupovou cestou je vyplněna lavičkami a držáky lodí, jsou zde meandry pro odstavení bicyklů. Na páteřní komunikace se hned za vstupem napojuje cesta vedoucí k přístupu do řeky pro vodáky, ten je řešen jako tříúrovňový, dostatečně široký, aby bylo možné na každý stupeň položit loď.

Před areálem podél přístupové cesty jsou navrženy čtyři parkovací stání, od přístupové cesty se k objektu přimyká jednoduchý přístavek k dočasném uskladnění návěsů pro převoz lodí.